03

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ដែល​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ ម្សាញ់ ដែល​ល្បីល្បាញ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មនុស្សជាតិ​...

Alfred Nobel កើត​ថ្ងៃ ២១ ខែ ១០ ឆ្នាំ ម្សាញ់ ១៨៣៣ ។ គាត់​ជា​គីមី​វិទូ ...