ដំណឹងផ្សេងៗ

ម៉ូដែលទាន់សម័យ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១


-

គេហ​ទំព័រ​ ដំណឹង​ នឹង​​នាំ​សុភាព​នារី​​ទៅ​​កាន់​​ពិភព​​ដ៏​ស្រស់​បំព្រង់​​​នៃ​សំលៀកបំពាក់​​​ដែល​ពេញ​និយម​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១ សុភាពនារីពិត​ជា​ពេញ​ចិត្ត​ជាក់​ជា​មិនខាន់ឡើយ ។

នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ ម៉ូ​ដែល​នៃសំលៀក​បំពាក់​ស្ថិត​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១ ៖

 

សកម្មភាពតារា​បរទេសក្នុងឆ្នាំ 2011


-

សកម្មភាពតារាចម្រៀង និងតារាសម្តែង ក្នុងកម្មវិពី MAMA 2011 Red Carpet​ ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបូរី​៕

php5i0l7e

http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpMGmUwD_zps23cf0b9f.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpLiRioP_zps94079d53.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpKweI6o_zps90f7b325.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpkkaWW5_zps4c3bc4d9.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpJ4nvjs_zps6994f389.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpevSWa8_zps9cb8ea46.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpELtZja_zps940ef644.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpDnzOH4_zpsfcbb70b1.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpCrxevd_zps8d8cd35d.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpCDaeyQ_zps7d2cb477.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpBM6gdj_zpsd4aa41b6.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpAerqUu_zps0de27104.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/php66tKoT_zps93cab341.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/php8CdRZJ_zpsce970aac.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/php6ph2ps_zps1ddd8e51.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpzaEQMY_zpsf177d457.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpWng69e_zps44dcfbd4.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpW4YNdU_zpsa411a3f9.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpuycFiS_zps0e5df699.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpUvxwZs_zpscc5f5368.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpUnyNjy_zpsd906afa6.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phptoDah8_zpsb28302e5.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpRx8lfw_zps1100b96c.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpQzP17N_zpsfac7c76b.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpQrePg9_zps680e9992.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpQcEivA_zps75637b19.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpORZTwF_zps8742e925.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpnj6nF1_zps28774036.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpnfnjEF_zps60cd1d95.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/phpmGqskg_zpsdd8b1fb8.jpg

បច្ចេកវិទ្យា

ព័ត៌មានកីឡា

© 2011, Domneng - Power by Kaing Dara | ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទូរស័ព្ទលេខ៖ 010 713 718 ឬ អ៊ីមេល៖ domneng@gmail.com