ទំនាក់ទំនង "ដំណឹង"​ ទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 4 7777 07 / 060 66 39 66 ឬ អ៊ីមេល៖ [email protected]